De nieuwe Digimant staat online

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Diamant bestaat voorlopig uit de leden van de samengevoegde medezeggenschapsraden van de Zevenhof en de Johannes de Doper-school.

De doelstelling van de MR is, in afwachting van de nieuwe beleidsverklaring van de GMR en de daaruit volgende MR-verkiezingen, om concretisering van de gemaakte afspraken en benoemde aandachtspunten tijdens de aanloop naar de fusie, te waarborgen. Centraal staat hierbij de kwaliteit van onderwijs en het plezier van/voor de kinderen op onze school en de zorg om begeleiding van de teamleden.

De MR heeft instemmings- en adviesrecht over diverse (beleidsmatige) zaken zoals de formatie, het vakantierooster en onderwijskundige veranderingen op school. De MR heeft een beleid controlerende taak. De notulen van de vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de MR. De vergaderingen zijn openbaar.
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via de mail: mr@dediamant.eu

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Veenplas heeft een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GMR) . Deze raad voert overleg met de algemeen directeur/bestuurder over bijvoorbeeld werktijdenregelingen en andere beleidsmatige zaken. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op de website van De Veenplas.

Omdat we over enkele jaren een besturenfusie meemaken, zal er een nieuw GMR-reglement verschijnen. Aan dat GMR-reglement is een MR-reglement gekoppeld  voor iedere school van de nieuwe stichting. Tot dat moment kunnen we volstaan om het oude reglement te gebruiken.
Dit reglement kunt u bij de directeur opvragen. 
Contactgegevens
St. Janstraat 21-23
2435 WX Zevenhoven
0172-53 82 37