Actiepunten

Speerpunten 2019 - 2020
Ieder jaar stellen we actiepunten vast. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn dit: 

IKC
 • De rol van ouders als pedagogisch partner bespreken.
 • Het onderling goed afstemmen tussen de partners (school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) van de pedagogische lijn.
 • Voorbereiden tot het maken van een startdocument "Op het IKC doen we het zo". Dit handboek over het nieuwe gebouw wordt in samenwerking met de partners geschreven en afgestemd met de Gemeente Nieuwkoop.  
 
Dalton
 • De leerlijn "eigenaarschap" aanscherpen.
 • Experimenteren met periode-taken (langer dan een weektaak).
 • We gaan verder oefenen in gesprekken met kinderen (intervisie).
 

 
Resultaten
 • De afgelopen jaren waren de opbrengsten van de school goed. Dat willen we zo houden.
 
Schoolondersteuningsprofiel
 • Het team bekijkt welke kwaliteiten we samen hebben om zodoende de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Ook bepalen we, wat we niet kunnen en mogelijk zelf nog iets te leren hebben. We geven passend onderwijs en weten wat we niet kunnen.
 
Kanjertraining
 • We zorgen dat alle leerkrachten gecertificeerd zijn en blijven.
 
ICT
 • We verdiepen ons verder in de mogelijkheden van Snappet (kinderen maken oefeningen behorende bij de lesdoelen).
 • De leerkrachten leren omgaan met Prowise, een digitaal middel om instructie nog duidelijker te geven.
 
Onderbouw
 • We willen beter aansluiten bij het spelgedrag van kleuters. Daarin liggen kansen om leren voor de kinderen aantrekkelijk en zinvol te laten zijn.
 
Lezen
 • We oriënteren ons op een nieuwe aanvankelijk leesmethode en geven een impuls aan de bibliotheek op school
 
Muziekonderwijs
 • We oriënteren ons op een nieuwe muziekmethode en zorgen dat we als team geschoold worden.
 
Uitvoering van de CAO en ontwikkeling team
 • Volgsysteem voor leerkrachten wordt nog systematischer ingezet.
 • We willen meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Mogelijk komen er meer specialisten.
 • De procedure voor de werving van een nieuwe directeur wordt gestart.

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline