Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen

                                      
                                                                                                               
Onze school maakt deel uit van  SPO WIJ de Venen. SPO WIJ de Venen is 1 januari 2017 ontstaan vanuit een fusie tussen SPCO De Woudse Venen en SKB De Veenplas. Onze organisatie geeft ruimte aan rooms-katholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs.
De zestien scholen van WIJ de Venen staan in dorpen van Het Groene Hart en vallen onder drie gemeenten: Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.
Alle  scholen hebben een eigen identiteit en profiel, afgestemd op hun rol in de dorpsgemeenschappen.
 
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur draagt zorg voor de dagelijkse goede gang van zaken in de organisatie, de Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit op een juiste wijze wordt uitgevoerd.
 
Het College van Bestuur werkt vanuit de bestuursfilosofie van de 5 R-en. Dit houdt, beknopt samengevat, het volgende in:
  • Relatie: een goede, professionele relatie met alle scholen en hun medewerkers wordt beschouwd als de basis voor alles
  • Richting: het bestuur geeft de richting aan van de beleidsontwikkelingen op de scholen
  • Ruimte: de scholen maken binnen de beleidskaders zelf keuzes over de inrichting van hun  onderwijs
  • Resultaten: er worden concrete afspraken gemaakt over resultaten die verwacht worden
  • Rekenschap: elke geleding binnen de organisatie legt verantwoording af, zowel in- als extern
 
In het schooljaar 2017/2018 wordt het College van Bestuur ingevuld door één bestuurder, mevr. Drs. T. (Thea) Janson.
 
Het adres van ons bedrijfsbureau is:
Henry Dunantweg 30,
2402 NR Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-726112
www.wijdevenen.nl                                     
email: info@wijdevenen.nl

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline