De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Diamant bestaat op dit moment uit 6 leden, waarvan 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur is geen lid maar is vaak aanwezig bij de vergaderingen om informatie te geven en vragen te beantwoorden.
 
De doelstelling van de MR is om concretisering van gemaakte afspraken en benoemde aandachtspunten rondom het schoolproces te waarborgen. Centraal staan hierbij de kwaliteit van onderwijs en het plezier van / voor de kinderen op onze school en de zorg om begeleiding van de teamleden.
 
De MR houdt zich dit schooljaar bezig met de volgende thema's:

  •  Verder ontwikkelen van de kwaliteit van onderwijs
  •  Verdere ontwikkelingen rondom huisvesting en het IKC
  •  Borgen van het Daltoncertificaat, verder uitbouwen van de Dalton kenmerken en de in het schoolplan benoemde  speerpunten voor het schooljaar 2018-2019.

 
De MR heeft instemmings- en adviesrecht over diverse (beleidsmatige) zaken zoals de formatie, het vakantierooster en onderwijskundige veranderingen op school. De MR heeft een beleid controlerende taak. Bij het uitvoeren van deze taak wordt de aansluiting gezocht met de (school overstijgende) GMR.
Tevens vindt via het bestuur (schooldirectie) afstemming tussen de MR aandachtsgebieden en de rol van de OV plaats.
 
De notulen van de vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de MR. De vergaderingen zijn openbaar.
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via de mail: mr.diamant@wijdevenen.nl
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

WijdeVenen heeft een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GMR) . Deze raad voert overleg met de algemeen directeur/bestuurder over bijvoorbeeld werktijdenregelingen en andere beleidsmatige zaken. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op de website van Wij de Venen.

Volgend uit de besturenfusie, is er een nieuw GMR-reglement opgesteld. Aan dat GMR-reglement is een MR-reglement gekoppeld  voor iedere school van de nieuwe stichting WijdeVenen.
Dit reglement kunt u bij de directeur opvragen. 

2019 Daltonschool De Diamant

Powered by BasisOnline